Endret: 9 mar 2015     Opprettet: 11 nov 2010

HMS

Til seksjonseiere i Velhaven Boligsameie

HMS-informasjon

Styret har et ansvar for at Velhaven Boligsameie har forsvarlige rutiner for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det innbærer at styret blant annet er ansvarlige for at lovpålagt utstyr i fellesarealet er på plass, at service og kontroll på slikt utstyr utføres og at sameiet har betryggende rutiner på HMS-området. Ansvaret for sikring og forebygging i den enkelte leilighet ligger imidlertid hos hver enkelt eier.

Brannsikringstiltak er spesielt viktig. Brenner det et sted påvirker det alle. Hver leilighet har forskjellige former for brannsikringsutstyr som detektor for røykutvikling (rund boks i taket), røykvarsler (rektangulær boks i taket) og brannslange i kjøkkenbenk.

Hensikten med dette informasjonsskrivet er å informere om aktuelle kontrolltiltak som påhviler hver seksjonseier å utføre. Videre ønsker vi å komme med noen vedlikeholdstips på det utstyret som befinner seg i leilighetene.

Ansvar hos eier av hver leilighet:

Eier av hver leilighet er ansvarlig for at;

• det elektriske anlegget og alt utstyr i boligen til enhver tid er i forsvarlig stand.

• det utplasserte brannvernutstyret til enhver tid er i orden.

Vi minner om at rundt 40 % av alle husbranner skyldes feil eller mangler ved det elektriske anlegget eller tilknyttet utstyr.

Sjekkpunkt for brannvernutstyr

Alle leiligheter er utstyrt med en detektor tilknyttet et sentralt brannalarmsannlegg for hele bygget. Detektoren reagerer på unormal varmeutvikling og sørger for at alle leilighetene varsles ved branntilløp. Det er ikke noe vedlikehold knyttet til detektoren.

Videre er det i hver leilighet montert røykvarsler. Denne reagerer på røyk og varsler kun i den leiligheten som har røykutvikling. Røykvarsleren har batteri med forutsatt levetid på 8 – 10 år.

Styret vil kjøpe inn nye batterier etter 8 år og dele ut til alle leilighetene.

Når batteriets levetid nærmer seg slutten, gir varsleren fra seg et alarmsignal (bip) med et minutts intervall i ca 2-3 uker. Dersom du hører et slikt alarmsignal før 8 år er gått, så vennligst kontakt et styremedlem omgående, slik at styret kan sørge for at alle batteriene blir skiftet før opprinnelig planlagt.

Det er installert brannslange i alle leilighetene. Det anbefales at brannslagen inspiseres hvert annet år. Dette gjøres ved at brannslangen løsnes fra opphenget og rulles helt ut. Deretter åpnes stoppekranen og brannslangen gjennomspyles. Inspiser slangen for lekkasjer. Brannslangen må tømmes for vann før den rulles opp igjen etter inspeksjon eller bruk.

Ta kontakt med styret dersom det er oppdaget feil eller mangler på brannvernutstyret.

Rutine ved brann

Dersom brannalarmen utløses, skal bygget evakueres umiddelbart. Alle skal samles utenfor oppgangen, og fortrinnsvis én fra styret skal lage en oversikt over hvem som er samlet ute.

Dersom oppgangen er fylt med røyk, vil det normalt være mer betryggende å oppholde seg i leiligheten og gå ut på ballkongen til hjelp kommer.

En egen branninstruks henger på oppslagstavlen i inngangspartiet.

Andre forhold

Våtrom

Det anbefales å rengjøre sluk på badet minst to ganger pr år. Risten kan løftes opp og det anbefales å bruke et flytende rengjøringsmiddel og en børste. Ved ubehagelig lukt anbefales å helle ufortynnet klorholdig rengjøringsmiddel i sluket og la det virke lengst mulig. Skyll etter med vann.

NB! Klor må aldri blandes sammen med syreholdige midler. Det utvikler en giftig damp.

Stoppekran til vann

Alle beboere bør gjøre seg kjent med hvor stoppkranen til vann er.

Lufting av radiatorer

Radiatorene bør luftes før fyringssesongen starter som beskrevet i Boligpermen.

Ventilasjon

Ventilasjonsaggregatet bør rengjøres og filter skiftes minimum 1 gang pr år. Filteret kan bestilles hos Systemair AS telefon 51 96 97 99 eller www.systemair.no.

Kjøkkenviften bør rengjøres jevnlig. Leverandør anbefaler ca 2 ganger per måned ved ”normal bruk”. Mangel på rengjøring av fettfilter i kjøkkenhette vil øke faren for brannspredning dersom et uhell skulle inntreffe.

Skadedyr

Skadedyrsbekjempelse i en leilighet er eierens ansvar å få ryddet opp i. Dersom det er behov for skadedyrsbekjempelse ber vi om at styret varsles omgående om dette.

Egenkontroll

Eier av leiligheter er ansvarlig for at det utføres nødvendig egenkontroll i leiligheten. Denne informasjonen er ment som en påminnelse om viktige forhold i din leilighet som bør kontrolleres og hvordan.

Ved feil og mangler skal beboer straks sørge for å få feilen utbedret. Styret skal varsles omgående om feil og mangler som kan få betydning for øvrige beboere.

Søppelhåndtering

Beboere i Pilestredet Park er omfattet av et eget miljøprogram. Det innebærer blant annet at alle i størst mulig grad skal kildesortere sitt avfall. Nærmere informasjon om kildesorteringen finnes i søppelrommet og på websiden til Pilestredet Park.

Videre er det viktig at vi går sammen om å ha det ryddig og rent i søppelrommet. Store esker skal slås sammen før det kastes. Restavfall tømmes mandag, onsdag og fredag. Skal du kaste mye avfall, så anmoder vi om at dette kastes på ukedager hvor det er det bedre plass i containere enn i helger, hvor containerne lett flyter over av for mye søppel.

Det er ikke adgang til å sette fra seg spesialavfall eller gjenstander og utstyr på gulvet i søppelrommet. Slikt avfall kan normalt levers på mini-miljøstasjonen på området, og som er oppe hver tirsdag og torsdag fra kl 1630 – 2000. Større gjenstander må hver enkelt frakte til en kommunal gjenbruksstasjon.

Ytterligere informasjon

For nærmere informasjon vises til Boligpermen som ble utdelt av Skanska, oppslag i inngangsparti eller på websiden: www.pilestredetpark.no. Ta gjerne kontakt med oss i styret dersom dere skulle ha spørsmål til HMS-tiltakene.

Med vennlig hilsen

Styret i Velhaven Boligsameie

Mars 2010